Sơ tuyển và đào tạo lao động xuất khẩu Nhật Bản ngày 2308