Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động

Hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020;
 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

Điều 4: Hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động

1. Đối tượng

Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1 thông tư này đã tốt nghiệp từ bậc tiểu học trở lên được lựa chọn tham gia xuất khẩu lao động nhưng trình độ văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu, cần bổ túc thêm về văn hóa.

2. Hình thức và thời gian học: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định phù hợp với nhu cầu, trình độ của đối tượng và thời gian học tối đa không quá 12 tháng.

3. Nội dung, mức chi hỗ trợ

a, Hỗ trợ hoàn toàn tiền học phí, tài liệu học tập, sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập. Mức hỗ trợ theo dự toán chi phí tổ chức lớp văn hóa được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

b, Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian học, tiền tàu xe và trang cấp ban đầu như học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, cụ thể:

- Tiền ăn và sinh hoạt phí: mức hỗ trợ theo chế độ học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu chung của Nhà nước theo số tháng học thực tế của người học.

- Trang cấp ban đầu: Người lao động khi nhập trường học văn hóa được hỗ trợ để mua sắm một số đồ dùng cá nhân như: Chăn bông, màn, áo bông, chiếu, nilong đi mưa và quần áo đồng phục. UBND cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ trang cấp abn đầu theo thời gian người lao động tham gia đào tạo tối đa 400.000 đồng/ học sinh cho cả khóa học có thời gian đào tạo từ 03 tháng đến 12 tháng.

- Tiền tàu xe: Người lao động được cấp tiền tàu xe 1 lần ( cho cả lượt đi và về ) nếu địa điểm học cách nhà trên 15kim theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng tại thời điểm thanh toán.

4. Quy trình thủ tục, hình thức hỗ trợ

a, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập danh sách người lao động được lựa chọn tham gia xuất khẩu lao động nhưng trình độ văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu, cần bổ túc về văn hóa kèm theo đơn xin học văn hóa của người lao động ( theo mẫu số 1 và số 2 đính kèm thông tư này ) gửi Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội xem xét, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để trình Ùy ban nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng và danh sách lao động được hỗ trợ học văn hóa.

b, Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tài liệu bổ túc kiến thức văn hóa cho người lao động và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, danh sách học văn hóa của người lao động được phê duyệt và nội dung, mức chi quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư này, lập dự toán chi tiết kèm theo danh sách người lao động học văn hóa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và giao cho cơ sở giáo dục tổ chức lớp học văn hóa theo quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tài liệu bổ túc kiến thức văn hóa cho người lao động và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, danh sách học văn hóa của người lao động được phê duyệt và nội dung, mức chi quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư này, lập dự toán chi tiết kèm theo danh sách người lao động học văn hóa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệ. Sau khi đươc UBND huyện phê duyệt dự toán chi tiết, phòng Giáo dục và đào tạo ký hợp đồng với các cơ sở giáo dục để thực hiện việc tổ chức lớp học văn hóa cho người lao động theo quy định.

c, Cơ sở giáo dục tổ chức lớp học, mua và phát tài liệu học tập , sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập;cấp tiền ăn và sinh hoạt phí, tiền trang cấp ban đầu và tiền tàu xe cho người lao động theo mức và danh sách được phê duyệt.

5. Chi xây dựng chương trình, tài liệu bổ túc kiến thức văn hóa: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 125/2008/TTLT - BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.
 

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận Facebook
bình luận form